เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 4 : นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลได้


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
4

1 - 5
มิ.ย.
2558
โจทย์ : การผลิตไบโอดีเซล
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าการทำไบโอดีเซลน่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้าง
- ไบโอดีเซลมีความสำคัญอย่างไรบ้าง?
- นักเรียนคิดว่าประเทศของเรามีการใช้ไบโอดีเซลในปริมาณมากหรือน้อย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำไบโอดีเซล?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามที่ครูถาม
- คิดชักกะเย่อความคิด ความเข้าใจเกี่ยวความสำคัญของไบโอดีเซล
- Card and Chart ความเข้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
- Wall  Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/ กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- แหล่งข้อมูล
- ห้องสมุด
- Internet / Computer
        จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )        
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการทำไบโอดีเซลน่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามข้างต้น
- เชิญวิทยากร “คุณครูยิ้ม” เริ่มพานักเรียนลงมือผลิตไบโอดีเซล
ใช้ :
- นักเรียนน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมากรอง เตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
- นักเรียนผลิตไบโอดีเซล
อังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :
- นักเรียนลงมือทำการผลิตไบโอดีเซล ร่วมกับวิทยากร (ต่อ)
- นักเรียนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ บันทึกผล สรุป นำเสนอ
พุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ไบโอดีเซลมีความสำคัญอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้ :
นักเรียนสรุปความเข้าใจผ่านเครื่องมือคิดชักกะเย่อความคิด
พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าประเทศของเรามีการใช้ไบโอดีเซลในปริมาณมากหรือน้อย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด Internet เป็นต้น
ใช้ :
นักเรียนสรุปความเข้าใจผ่านชาร์ตความรู้
ศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำไบโอดีเซล?
เชื่อม :
- นักเรียนระดมความคิด แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
ใช้ :
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Card and Chart
เชื่อม :
นำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง เพื่อนๆ และคุณครูร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็น
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น Flowchart, Mind Mapping, การ์ตูนช่อง และบรรยาย
          
ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและความสำคัญของไบโอดีเซล

ชิ้นงาน
- Flow Chart สรุปความเข้าใจหลังผลิตไบโอดีเซล
- ชักเย่อความคิด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถออกแบบวางแผนกระบวนผลิตไบโอดีเซลได้
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบของ
Flow Chart  ,ละคร,นิทาน,ชาร์ตความรู้ จากข้อมูลที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 มิถุนายน 2558 22:24

    บันทึกการสอน :
    ในสัปดาห์ที่ 4 นี้จะเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะไปทำน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว แต่ด้วยมีโปรเจคควบคู่คือ การทำพลังงานก๊าซชีวภาพ เข้ามาด้วย พี่ป.5 จึงต้องเรียนควบคู่กันไปด้วย สัปดาห์นี้จึงต้องเตรียมทั้งข้อมูลการทำไบโอดีเซล ทั้งเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาทำชุดทดลองการทำพลังงานก๊าซชีวภาพ เลยค่อยข้างละสลับสับสนเล็กน้อย ทั้งครูและนักเรียน
    ในการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดเตรียมอุปกรณืเพื่อทำชุดทดลองพลังงานก๊าซชีวภาพ กลุ่มผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองได้ แต่กลุ่มผู้ชาย ปกติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ด้วยว่าสาเหตุต่างๆ ที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้ เขาก็คุยกันภายในกลุ่ม แล้วตกลงแยกออกจากกันเป็น 3 กลุ่ม สุดท้ายก็ทำงาน วางแผนด้วยกันลุล่วงได้สำเร็จ

    ตอบลบ