เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 2: สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
2

18-22
..
2558
โจทย์ :
- กระบวนการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน?
 - นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter ที่ 1อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard  Share ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Round Rubin  ระดมความคิดเห็นทำปฏิทินการเรียนรู้ประจำ Quarter ที่ 1
- Mind  Mapping ก่อนการเรียนรู้
- Wall  Thinking ปฏิทินการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
การ์ตูน มนุษย์ไฟฟ้า ตอน แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า


จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :                                                                                      ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันเกี่ยวกับหน่วย “………………………..
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน?
เชื่อม :
นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือคิด
Blackboard  Share
ใช้ :
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย
“………………………….”   จากความรู้พื้นฐานเดิมที่นักเรียนมีอยู่         
เชื่อม :
ครูให้การบ้าน โดยให้นักเรียนได้จัดเตรียมน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาทำไบโอดีเซลในสัปดาห์ที่ 4         
อังคาร  ( 2 ชั่วโมง )                                      
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter ที่ 1 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เชื่อม :
นักเรียนทุกคนระดมความคิด เพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย
“…………………………” ประจำ Quarter ที่ 1
ใช้ :
นักเรียนแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการออกแบบและลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้ ลงในกระดาษ A3
พุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
ใช้ :
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ของตนเอง
ในรูปแบบ Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :

ครูให้นักเรียนดูการ์ตูน มนุษย์ไฟฟ้า ตอน แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

เชื่อม :
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดูโดยผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ :
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อสำรวจสิ่งต่าง ๆ ภายในโลกเรียนที่ใช้พลังงาน  พร้อมบอกประเภทของพลังงานที่ใช้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มสำรวจ สรุปสิ่งที่สำรวจลงในกระดาษ  A3
เชื่อม :
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
ศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง  :                                                                                          ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
เชื่อม  :                                                                                     นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ :                                                                                     - นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสิ่งที่ได้ดูและร่วมออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้หน่วย “………… ……….”

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ รายสัปดาห์ Quarter ที่ 1
- Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
- สามารถจัดหมวดหมู่ของหัวข้อสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- คิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้
พบเห็นสู่การเรียนวิชาโครงงาน  เช่น  เขียน
สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงได้
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 มิถุนายน 2558 23:43

    บันทึกการสอน:
    ในสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมและชิ้นงานหลากหลาย อาทิ สิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้ว ปฏิทินการเรียนรู้ที่พี่ๆได้ออกแบบเอง Mind Mapping ก่อนเรียนในหน่วยพลังงาน และยังตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้วิชาบูรณาการให้น่าสนใจ
    ปัญหาที่พบในชั้นเรียน ก่อนที่จะมีการทำสิ่งที่อยากเรียนรู้และสิ่งที่รู้แล้วครูเองก็ได้สร้างแรงมาแล้วในระยะหนึ่ง แต่ด้วยพี่ๆมีต้นทุนที่ต่างกัน คนที่เรียนรู้เร็วก็จะสามารถตอบคำถามครูได้เร็ว ส่วนคนที่เรียนรู้ได้ช้า ครูเองก็พยายามที่จะช่วย กระตุ้นให้พี่ๆได้คิด และร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ ส่วนพี่เบ็คและพี่หยี ที่เข้ามาใหม่ ก็ให้ค่อยเรียนรู้ ค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพของเขา ครูเองก็พยายามที่จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน (ทั้งครูและนักเรียน)

    ตอบลบ