เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 11:  นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลก ผ่านละคร ภาพวาด การนำเสนอด้วยคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
11

20 - 24
ก.ค.
2558
โจทย์ :
- ฝึกซ้อมการสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ความเข้าใจ Quarter 1
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- การประเมินตนเอง

Key Questions :
- การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
- จากการเรียนรู้หน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลกนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?

เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไข
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลกให้ผู้อื่นเข้าใจ
จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในหน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลก?”
เชื่อม :
นักเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นคำถาม ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
ใช้ :
นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจใน Q.1 ลงในกระดาษ A3

อังคาร( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter นักเรียนสามารถตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนลงมือตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในสมุดก่อนการทำเป็นชิ้นงานลงในกระดาษ A4
ภาระงาน
ฝึกซ้อมการสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลกให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ความเข้าใจ Quarter 1 หลังการเรียนรู้
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว
และสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11

ความรู้
นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลก ผ่านละคร ภาพวาด การนำเสนอด้วยคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- การถ่ายทอด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบ
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
11

20 - 24
ก.ค.
2558
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจหลังการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน  และแสดงละคร
 - Blackboard  Share ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนตลอดทั้ง Quarter

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- นักเรียน คุณครู ที่เข้าร่วมนิทรรศการสรุป Quarter
- ผู้ปกครอง

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ผลงานต่าง ๆ ที่นักเรียนนำเสนอ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

ใช้ :
นักเรียนลงมือตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษ A4 พร้อมวาดภาพละบายสีให้สวยงาม

พุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเรียนรู้หน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลกนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
- นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสามารถและความถนัดในการถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจ เช่น การแสดงละคร การนำเสนอด้วยคำพูด การนำเสนอด้วยภาพ เป็นต้น
ใช้ :
- นักเรียนลงมือฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มตามที่ได้จัดแบ่งไว้ในข้างต้น
- ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
ต่างๆที่น่าสนใจ (นำเสนอผลงาน ภาพวาด ละคร )

คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
11

20 - 24
ก.ค.
2558

พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะทำอย่างไรให้การนำเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจและผู้ชมได้รับประโยชน์มากที่สุด
เชื่อม :
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
ใช้ :
- นักเรียนลงมือฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มตามที่ได้จัดแบ่งไว้ (ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา)
- ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
- จัดเตรียมความพร้อมของห้อง เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ดูแลความสะอาด เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ในการนำเสนอ เป็นต้น
ศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )

ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการเรียนรู้หน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลก นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมิน


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
11

20 - 24
ก.ค.
2558

ตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลก ในครั้งนี้
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย วิกฤตการณ์พลังงานโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ใช้:
- นักเรียนลงมือประเมินตนเองลงในกระดาษ A4
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- นักเรียนเตรียมความพร้อมในการนำเสนอสรุป Quarter อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะถึงวันนำเสนอจริงในสัปดาห์หน้า

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2558 19:16

    บันทึกหลังการสอน :
    ในสัปดาห์นี้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Quarter 1 ตามแผนวันจันทร์จะต้องเริ่มสรุปองค์ความรู้หลังเรียน แต่เนื่องจากเวลาจำกัดและงานที่ค้างคามาจากสัปดาห์ที่ 10 คือ ภาพวาดพลังงานในอนาคต ยังไม่แล้วเสร็จ ครูจึงใช้วันจันทร์ในการทำชิ้นงานชิ้นนี้ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการสรุป Quarter พอมาถึงการสรุปองค์ความรู้จริงๆ นักเรียนคนที่ทำได้ และทำงานเร็วก็จะสามารถได้เร็ว แต่คนที่ช้า การทำความเข้าใจก็จะช้า ผนวกกับการเล่นไม่รู้เวลา งานก็เสร็จช้าตามไปด้วย
    ตอนต้นครูตั้งใจจะให้นักเรียนได้จับกลุ่มเอง แต่เนื่องจากการจัดสรรจำนวนคนไม่ลงตัว ครูเลยแก้ปัญหาในการแบ่งกลุ่มนำเสนอให้ เพื่อความเสมอภาคทั้งคนที่เข้าใจเร็วและเข้าใจช้า ให้มีปริมาณเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

    ตอบลบ