เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main


คำถามหลัก(Big Questions) :
- ถ้าแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในปัจจุบันหมดไปจะเป็นอย่างไร และเราสามารถประหยัดหรือลดการใช้พลังงานได้อย่างไร?
- เราจะสามารถผลิตพลังงานจากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น มูลสัตว์ เศษหญ้า เศษอาหาร แสงอาทิตย์ ฯลฯ ได้อย่างไร?


ภูมิหลังของปัญหา:              

            ปัจจุบันไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอะไรก็ตาม ล้วนต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เช่น การเดินทางคมนาคม การใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน การหุงต้ม เป็นต้น แต่หากพิจารณาดูเหมือนว่าขณะที่ความต้องการใช้พลังงานจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกันกับปริมาณของทรัพยากรที่จะนำมาผลิตพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จำกัด ที่แนวโน้มของจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหนือสิ่งอื่นใด ผลพวงที่ตามมาจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง นอกจากภาวะโลกอุณหภูมิสูงขึ้นแล้ว โอกาสที่สังคมไทยตลอดสังคมโลกจะเกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้สูงในอนาคต ดังนั้นการที่เลือกใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้ทรัพยากรใกล้ๆ ตัวเรามาใช้ในการผลิต เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล (ชานอ้อย, แกลบ, เศษไม้ ฯ) ก๊าซชีวภาพ(มูลสัตว์, เศษอาหาร ฯ) ไบโอดีเซล ( น้ำมันสัตว์, น้ำมันพืช, สบู่ดำ, ปาล์มน้ำมัน ฯ) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนทั้งยังลดการนำเข้าและพึ่งพาจากแหล่งพลังงานภายนอกประเทศ
              พลังงานทุกชนิดเมื่อรู้จักใช้แล้วสิ่งสำคัญอีกประการคือ การให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้คนในปัจจุบันจะต้องตระหนัก เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานในระยะยาว จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงสนใจและอยากเรียนรู้ “พลังงานทดแทน” เพื่อเรียนรู้ความสำคัญ แหล่งพลังงาน วิธีการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านพลังงานเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป


สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
-         -   น้ำมันพืชที่ใช้แล้วสามารถนำมาผลิตไบโอดีเซลได้
-         -   พลังงานนิวเคลียร์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
-         -   พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานอันตราย
-         -   การเอากระเป๋าหรือตะกร้าไปตลาดเพื่อใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก
-         -   ประเทศไทยไม่มีพลังงานนิวเคลียร์
-         -   พลังงานมี 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลือง กับ พลังงานหมุนเวียน
-         -   พลังงานที่ได้จากฟอสซิลต้องถูกทับถมเป็นเวลานาน
-         -   การใช้พลังงานมากก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
-         -   มูลสัตว์ หรือ เศษอาหารสามารถนำมาทำเป็นก๊าซชีวภาพได้
-         -   พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน
-         -   กังหันลมสามารถแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
-         -   การปลูกต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน
-         -   พลังงานน้ำสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้
-         -   ซักผ้าด้วยมือแทนการซักเครื่อง ช่วยประหยัดไฟฟ้า
-         -   เราไม่ควรตัดต้นไม้เพราะทำให้โลกร้อน
-         -   พลังงานลมคือพลังงานหมุนเวียน
-         -   ถ่านหินสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้
-         -   แผงโซล่าเซลเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้
-         -   ท่อนไม้สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ในการหุงต้ม
-         -   เมื่อเราขุดน้ำมัน จะส่งผลให้แผ่นดินทรุดตัวได้
-         -   พลังงานนำมันดิบเป็นพลังงานสิ้นเปลือง
-         -   พลังงานหมุนเวียนใช้ได้นานกว่าพลังงานสิ้นเปลือง
-         -   ปั่นจักรยานแทนการขับรถ จะช่วยประหยัดน้ำมัน
-         -   ปิดไฟปิดพัดลมเมื่อเลิกใช้ จะช่วยประหยัดพลังงาน
-         -   เราควรประหยัดไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาในอนาคต
        -    ภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นได้อย่างไร?
         -   พลังงานอันตราย(โทษ)ต่อเราอย่างไร?
        -      มีพลังงานอะไรบ้างที่เราสามารถสร้างเองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
        -     ถ้าไม่มีพลังงานโลกจะเป็นอย่างไร?
        -    พลังงานที่มนุษย์ใช้มากที่สุดคือพลังงานอะไร?
        -     พลังงานมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตมนุษย์?
        -     มูลสัตว์ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะมาเป็นก๊าซหุงต้ม?
        -     การขุดเจาะน้ำมันมีวิธีการอย่างไรบ้าง?
        -     เราจะสามารถผลิตน้ำมันใช้เองได้อย่างไร?
         -     วิธีการประหยัดพลังงานต้องทำอย่างไรบ้าง?
         -     พลังงานหมุนเวียนมีกี่ประเภท และเกิดขึ้นได้อย่างไร?
         -     ทำไมคนเราถึงต้องใช้พลังงาน?
         -     พลังงานไฟฟ้ามาจากไหน?
         -     เมื่อพบว่าพลังงานคาดแคลน จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง?
        -     ทำไมถึงเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงบ่อยครั้ง?
        -    ถ่านหินได้มาจากไหน และนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไร?
         -    ถ้าไม่มีพลังงานหมุนเวียนจะเป็นอย่างไร?
-       -     ทำไมต้องเรียนเรื่องพลังงาน?
        -    น้ำมันไบโอดีเซลมีขั้นตอนการผลิตอย่างไร?
-        -    น้ำมันไบโอดีเซล สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
        -    ประเทศไทยนำเข้าพลังงานประเภทใดมากที่สุด เพราะเหตุใด?
-        -    ประเทศไทยมีพื้นที่ใดบ้าง ที่ใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะเหตุใด?
-        -    สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาเป็นพงงานได้?
        -    ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานอะไรได้บ้าง?
ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ( Problem Based  Learning )
                                                          หน่วย  : พลังงานทดแทน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 1 : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเอง และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
1

12–16
..
2558
โจทย์ : สร้างฉันทะ/ตั้งชื่อหน่วย
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
Key  Questions :
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดเรียน มีอะไรบ้างที่นักเรียนประทับใจ?
- ใน
Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการชมสารคดี และรู้สึกอย่างไร?
- แล้วเราจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ PBL ของเราอย่างไรให้น่าสนใจ?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard  Share  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเด็นเนื้อหาที่อยากเรียนรู้
- Think  Pair Share ตั้งชื่อหน่วยใน Quarter ที่ 1
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานสรุป
การเรียนรู้รายสัปดาห์
- Round Rubin ตอบคำถามกิจกรรมในช่วงปิดเรียน
- Placemat สรุปความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสารคดี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นการคิด
ด้วยคลิปวีดีโอ ทั้ง 2 เรื่อง )                                                       - นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ มนุษย์กับพลังงาน
- คลิปวีดิโอ “พลังงานทดแทน”
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดเรียน มีอะไรบ้างที่นักเรียนประทับใจ?
- ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้
-ครูเปิดคลิปสารคดี “มนุษย์กับพลังงาน”
นักเรียนดูคลิปสารคดีมนุษย์กับพลังงาน
 - ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้างและจากคลิป  สารคดีที่ได้ดู นักเรียนเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  6 กลุ่ม
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากคลิปสารคดีมนุษย์กับพลังงาน ผ่านเครื่องมือ Placemat
- นักเรียนนำเสนอ Placemat สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสารคดีมนุษย์กับพลังงาน
- ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้นักเรียนชม
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการชมสารคดี และรู้สึกอย่างไร?
- ครูและนักเรียนสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้เห็น จากนั้นนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากคลิปสารคดีพลังงานทดแทนลงบนกระดาษ A4
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?” อีกครั้ง
- นักเรียนช่วยกันเลือกเรื่องที่อยากจะเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard  Share 
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “แล้วเราจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ PBL ของเราอย่างไรให้น่าสนใจ?
- นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด Think  Pair Share
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย


ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาจากการดูคลิปวีดีโอ

ชิ้นงาน
- Placemat  ความเข้าใจสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ (กลุ่ม)
- สรุปความเข้าใจจากคลิปลง A4 (บุคคล)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชาร์ตถ่ายทอดความเข้าใจได้อย่างสร้างสรรค์                                                                                           - สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
- สามารถจัดหมวดหมู่ของหัวข้อสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- สามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องของเนื้อหาเข้ากับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้
- สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคลิปวีดีโอ
มนุษย์กับพลังงานได้
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
- สามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 2: สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
2

19-23
..
2558
โจทย์ : กระบวนการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
Key  Question :
 นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter ที่ 4 อย่างไรให้เกิดการเรียนรู้?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard  Share ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์เรื่อง The Railway Man
- Round Rubin  ระดมความคิดเห็นทำปฏิทินการเรียนรู้ประจำ Quarter ที่ 4
- Mind  Mapping ก่อนการเรียนรู้
- Wall  Thinking ปฏิทินการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ตัวอย่างภาพยนตร์The Railway Man


- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน?
- นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือคิด
Blackboard  Share
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย“………………………….”   จากความรู้พื้นฐานเดิมที่นักเรียนมีอยู่         
- ครูให้การบ้าน โดยให้นักเรียนได้จัดเตรียมน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาทำไบโอดีเซลในสัปดาห์ที่ 3         
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter ที่ 1 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- นักเรียนทุกคนระดมความคิด เพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย “…………………………” ประจำ Quarter ที่ 1
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการออกแบบและลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้ ลงในกระดาษ A3
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ของตนเอง
ในรูปแบบ Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้

- ครูให้นักเรียนดูการ์ตูน มนุษย์ไฟฟ้า ตอน แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดูโดยผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อสำรวจสิ่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ใช้พลังงาน  พร้อมบอกประเภทของพลังงานที่ใช้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มสำรวจ สรุปสิ่งที่สำรวจลงในกระดาษ  A3
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง                                                                   - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสิ่งที่ได้ดูและร่วมออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้หน่วย ทางรถไฟสายมรณะ

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ รายสัปดาห์ Quarter ที่ 1
- Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
- สามารถจัดหมวดหมู่ของหัวข้อสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- คิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้
พบเห็นสู่การเรียนวิชาโครงงาน  เช่น  เขียน
สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงได้
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 3: นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
3

25 – 29
พ.ค. 2558
โจทย์ : แหล่งพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซล
Key  Questions :
- สิ่งที่นักเรียนไปสำรวจมา มีสิ่งใดบ้างในชุมนของเราที่ใช้พลังงานทดแทน?
- เราสามารถผลิตน้ำมันใช้เองได้หรือไม่ อย่างไร?
- นักเรียนเห็นอะไรจากการดูคลิปวีดีโอ ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช และรู้สึกอย่างไร นักเรียนเคยเห็นที่ไหน?
- ก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการผลิตไบโอดีเซล เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคลิปวีดิโอเรื่องพลังงานทดแทน
- Card and Chart สรุปความเข้าใจ
- Wall  Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/ กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- แหล่งข้อมูลในชุมชนของนักเรียน
- ห้องสมุด
- Internet
- บรรยากาศภายใน/ภายนอกชั้นเรียน

- การบ้านให้นักเรียนสำรวจแหล่งพลังงานในชุมชน
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกัน

- ดูคลิปเรื่องไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรจากการดูคลิปวีดีโอ ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช และรู้สึกอย่างไร นักเรียนเคยเห็นที่ไหน?
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชโดยผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำไปโอดีเซลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด Internet ฯลฯ
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้ดูจากคลิปลงในชิ้นงานผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
- นักเรียนนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “เราจะผลิตไบโอดีเซลได้อย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ครูเชิญวิทยากร คือ “คุณครูยิ้ม” มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการการทำน้ำมันไบโอดีเซล ให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นความสนใจ
- วิทยากร ครูและนักเรียน ร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยน ตอบคำถามสิ่งที่นักเรียนสงสัย เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการผลิตไบโอดีเซล เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล เช่น ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ฯลฯ
- ครูกระตุ้นด้วยการเปิดคลิปขั้นตอนของการผลิต    ไบโอดีเซลให้นักเรียนดู
- ครุและนักเรียนสะท้อนความคิดร่วมกันหลังจากชมคลิปขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย


ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับคลิปวีดีโอพลังงานทดแทน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูยิ้ม
- นำเสนอชาร์ตความเข้าใจ

ชิ้นงาน
- สรุปชาร์ตความเข้าใจจากข้อมูลด้านพลังงานที่สืบค้น
- สรุปแหล่งพลังงานในชุมชนของตนที่สำรวจมาลงกระดาษ A4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

ความรู้
สามารถแยกแยะและจัดหมวดหมู่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวางแผนการค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ
- สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าได้
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- คิดจินตนาการเชื่อมโยงและแยกแยะข้อมูลจากสิ่งที่ได้พบเห็นและค้นคว้า
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
- รู้เวลาและหน้าที่ของตน
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 4 : นักเรียนสามารถเข้าใจในกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนและสามารถลงมือปฏิบัติได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
4

1 - 5
มิ.ย.
2558
โจทย์ : การผลิตไบโอดีเซล
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าการทำไบโอดีเซลน่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้าง
- ไบโอดีเซลมีความสำคัญอย่างไรบ้าง?
- นักเรียนคิดว่าประเทศของเรามีการใช้ไบโอดีเซลในปริมาณมากหรือน้อย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำไบโอดีเซล?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามที่ครูถาม
- คิดชักกะเย่อความคิด ความเข้าใจเกี่ยวความสำคัญของไบโอดีเซล
- Card and Chart ความเข้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
- Wall  Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/ กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- แหล่งข้อมูล
- ห้องสมุด
- Internet / Computer
- เชิญวิทยากร “คุณครูยิ้ม” เริ่มพานักเรียนลงมือผลิตไบโอดีเซล
- นักเรียนน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมากรอง เตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
- นักเรียนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ บันทึกผล สรุป นำเสนอ
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Card and Chart
- นำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง เพื่อนๆ และคุณครูร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและความสำคัญของไบโอดีเซล

ชิ้นงาน
- Flow Chart สรุปความเข้าใจหลังผลิตไบโอดีเซล
- ชักเย่อความคิด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบของ
Flow Chart  ,ละคร,นิทาน,ชาร์ตความรู้ จากข้อมูลที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 5 : นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
5

8 - 12
มิ.ย.
2558
โจทย์ : การผลิตพลังงานชีวภาพจากมูลสัตว์
Key  Questions :
- ถ้าไม่มีไม้ขีดไฟ ไม่มีแก๊ส ไม่มีฟืน นักเรียนจะสามารถต้มไข่ให้สุกได้อย่างไร?
-
นักเรียนจะสามารถหาความรู้เรื่องพลังงานชีวภาพได้จากที่ไหนบ้าง?
- เราจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ก่อนการลงมือผลิตแก๊สชีวภาพ
?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้
?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  พูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจก่อนการปฏิบัติ
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)   
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน-
 - คลิป ความสำคัญของแก๊สชีวภาพ
- ห้องสมุด
- Internet / Computer
- ถ้าไม่มีไม้ขีดไฟ ไม่มีแก๊ส ไม่มีฟืน นักเรียนจะสามารถต้มไข่ให้สุกได้อย่างไร
- ครูเปิดคลิป ความสำคัญของแก๊สชีวภาพ ให้นักเรียนฟังและชม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ชมจากคลิปวีดิโอ
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเท่าๆ กัน เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นแก๊สชีวภาพ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด Internet ฯลฯ
- นักเรียนสรุปความเข้าใจผ่าน  Mind Mapping
- นักเรียนนำเสนอความเข้าใจของกลุ่มตนเอง ให้เพื่อนๆ และคุณครู ร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็น
- เชิญวิทยากร คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ
- วิทยากร ครูและนักเรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยน สะท้อน ถาม-ตอบ ในประเด็นแก๊สชีวภาพ
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผลิตแก๊สชีวภาพ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย


 ภาระงาน
- การทดลองการทำไข่ให้สุกโดยไม่ใช้แก๊ส ไม่ใช้เตา/กระทะไฟฟ้า
- จัดเตรียมอุปกรณ์

ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจก่อนการปฏิบัติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการเลือกใช้พลังงานทดแทนอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการชัพลังงานทดแทนได้อย่างมีวิจารณญาณ
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- การคิดเชื่อมโยงและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบๆ ตัวเรา ที่มีผลต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อม
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 6: นักเรียนเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติในการผลิตแก๊สชีวภาพได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
6

15 - 19
มิ.ย.
2558
โจทย์ : ผลิตแก๊สชีวภาพ
Key  Questions :
- นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการผลิตแก๊สชีวภาพ?
- นักเรียนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถนำมาหมักให้เกิดแก๊สชีวภาพได้?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- Wall  Thinking  ชิ้นงาน
- Card and Chart สรุปความเข้าใจ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- ผู้ปกครอง
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน-
- ห้องสมุด
- Internet / Computer
- เชิญวิทยากร “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    โคกกลาง” เริ่มพานักเรียนลงมือผลิตแก๊สชีวภาพ ร่วมกับผู้ปกครอง
- นักเรียนร่วมเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ บันทึกผล สรุป นำเสนอ
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Card and Chart
- นำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง เพื่อนๆ และคุณครูร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- ครูให้การบ้านนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง โดยให้ไปสำรวจและบันทึกค่าที่ได้จากการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้า ในวันศุกร์หลังเลิกเรียน 1 ครั้ง และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับวันศุกร์อีก 1 ครั้ง และสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของตนเองพร้อมบันทึกลงสมุด


ภาระงาน
- นำเสนอ Card and Chart
- ลงมือผลิตแก๊สชีวภาพ

ชิ้นงาน
- Card and Chart สรุปความเข้าใจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6


ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติในการผลิตแก๊สชีวภาพได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้
- วางแผนทำงานได้อยางเป็นระบบ
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- สามารถคิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้
พบเห็นสู่การเรียนวิชาบูรณาการ
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 7: นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
7

22 - 26
มิ.ย.
2558
โจทย์ : ศึกษาข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์ก่อนการลงมือทำจักรยานผลิตไฟฟ้า
Key  Question :
นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในการบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- Wall Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คอมพิวเตอร์ (Computer)
- ห้องสมุด
- Internet
- คลิปจักรยานผลิตไฟฟ้า
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน


- ให้นักเรียนสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของตนเอง
- ให้นักเรียนเตรียมบิลค่าไฟในเดือนล่าสุดของบ้านตนเอง มาเรียนรู้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมเรียนรู้จำนวนค่าไฟ ที่แปรผันตามจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า บิลค่าไฟของตนเองกับเพื่อนๆ
- ทดลองการผลิตไฟฟ้าอย่างง่ายจากถ่านที่ผ่านกระบวนเผาไหม้แบบไม่มีควัน กับแผ่นทองแดง
- นักเรียนดูคลิปจักรยานผลิตไฟฟ้า
- ครูและนักเรียนพูดคุยสะท้อนสิ่งที่ได้ชมจากคลิปร่วมกัน
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเท่าๆ กัน เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นจักรยานผลิตไฟฟ้า จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด Internet ฯลฯ
- นักเรียนสรุปความเข้าใจผ่านการ์ตูนช่อง
- นักเรียนนำเสนอความเข้าใจของกลุ่มตนเอง ให้เพื่อนๆ และคุณครู ร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็น
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำจักรยานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
- การบ้านการบันทึกตัวเลขในมิเตอร์ไฟฟ้า
- ทดลองการผลิตไฟฟ้าอย่างง่ายจากถ่านที่ผ่านกระบวนเผาไหม้แบบไม่มีควัน กับแผ่นทองแดง

ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่อง
- บันทึกผลการทดลอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ความรู้
นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถออกแบบและทำผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ICT
ทักษะการคิด
- สามารถใช้การคิดในการเปรียบเทียบค่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขในมิเตอร์ไฟฟ้าได้
- คิดออกแบบจักรยานผลิตไฟฟ้าได้ตามจินตนาการ
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- สามารถคิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้เรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เช่น การ์ตูนช่อง
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 8: นักเรียนสามารถออกแบบและลงมือประดิษฐ์จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสร้างสรรค์
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
8

29 มิ.ย. - 3 ก..
2558
โจทย์ : ออกแบบและลงมือประดิษฐ์จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า
Key  Question :
นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรทำให้จักรยานธรรมดาสามารถเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าได้?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- Brainstorms  ระดมความคิดและแสดงความคิดร่วมกันในการออกแบบจักรยานผลิตไฟฟ้า
- Card and Chart สรุปความเข้าใจ
- Wall Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- Internet

- ลงมือประดิษฐ์จักรยานผลิตไฟฟ้า ร่วมกับผู้ปกครอง (อาจจะร่วมกับนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์)
- นักเรียนร่วมเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ บันทึกผล สรุป นำเสนอ
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Card and Chart
- นำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง เพื่อนๆ และคุณครูร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- ศึกษาแหล่งผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มเติม

ภาระงาน
ระดมความคิดในการออกแบบและลงมือประดิษฐ์จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า

ชิ้นงาน
- Card and Chart
สรุปความเข้าใจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

ความรู้
นักเรียนสามารถออกแบบและลงมือประดิษฐ์จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะในการออกแบบผลงานอื่นๆ
ทักษะการคิด
สามารถเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาให้เป็นขั้นตอน
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 9: นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความเข้าในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
9

6 - 10
ก.ค.
2558
โจทย์ : ผลของการใช้พลังงาน
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าผลจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง?
- ข้อดีข้อเสียของการใช้พลังงานทดแทน?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับพลังงาน
- Wall Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  สรุปความรู้ความเข้าใจ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- Internet
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าผลจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง?
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ข้อดีข้อเสียของการใช้พลังงานทดแทน?
- ครูและนักเรียนสะท้อนแสดงความคิดเห็นพูดคุยร่วมกันทั้ง 2 ประเด็น
- ครูให้นักเรียนชมคลิป “ผลกระทบด้านพลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”
- ครูและนักเรียนสะท้อนแสดงความคิดเห็นพูดคุยร่วมกันหลังชมคลิป “ผลกระทบด้านพลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”
- ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด Internet ฯลฯ
- ครูให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเป็นคู่ผ่านการ์ตูนช่องลงในกระดาษ A3
- นักเรียนนำเสนอผลงานคู่ของตนเองให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
- นักเรียนร่วมกันทำแผ่นป้ายเพื่อรณรงค์ในการประหยัดพลังงาน
- นักเรียนทำแผ่นผับเพื่อเผยแพร่การรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาแหล่งพลังงาน
ภาระงาน
ตอบคำถามในประเด็นทางพลังงานที่ครูถามและจากการชมคลิป

ชิ้นงาน
- แผ่นป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน
- แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9


ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความเข้าในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- สามารถสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้า
ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงและออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 10: นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มด้านพลังงานในอนาคตได้       
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
10

13 - 17
ก.ค.
2558
โจทย์ :
- พลังงานในอนาคต
- ทำสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าพลังงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด?
- ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่ได้ ปัญหาและอุปสรรคขณะทำงานมีอะไรบ้างและมีวิธีจัดการกับปัญหาอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไข
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน  แสดงละครและสารคดี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- Internet
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าพลังงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด?
- ครูและนักเรียน ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับพลังงานในอนาคต ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นคู่ แต่ละคู่ออกแบบพลังงานในอนาคต ลงบนกระดาษ A3
- นักเรียนแต่ละคู่วาดภาพพลังงานในอนาคต ลงบนกระดาษ 80ปอนด์
- นักเรียนแต่ละคนเขียนบทความพลังงานในอนาคต
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่ได้ ปัญหาและอุปสรรคขณะทำงานมีอะไรบ้างและมีวิธีจัดการกับปัญหาอย่างไร?
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่ได้ ปัญหาและอุปสรรคขณะทำงานมีอะไรบ้างและมีวิธีจัดการกับปัญหาอย่างไร

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว
และสิ่งที่ควรพัฒนา
- วาดภาพพลังงานในอนาคต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มด้านพลังงานในอนาคตได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- การถ่ายทอด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ (นำเสนอผลงาน สารคดี ละคร )
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 11 : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหน่วย“……………………………”มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
11

20 - 24
ก.ค.
2558
โจทย์ :
- ฝึกซ้อมการนำเสนอ
- สรุป ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้
- การประเมินตนเอง
Key  Questions :
- การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
- จากการเรียนรู้หน่วย “……………….” นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนา เกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วยในครั้งนี้?
- ตลอดทั้ง Quarter นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไข
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “…………………….” ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน  แสดงละครและสารคดี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- นักเรียน คุณครู ที่เข้าร่วมนิทรรศการสรุป Quarter
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ผลงานต่าง ๆ ที่นักเรียนนำเสนอ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
- ครูกับนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงใน Quarter นี้
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงของตนเองลงกระดาษ A4
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ลงกระดาษ A4
- ครูกระตุ้นการคิดด้วย คำถาม
 ตลอด 10 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?”
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนลงในกระดาษ A3 ผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “……………………..” ให้น่าสนใจและให้ผู้อื่นเข้าใจได้?
- นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจหน่วย “…………………..” ให้ครูฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Backboard share
นักเรียนจัดนิทรรศการ แสดงละคร ความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ หน่วย “………………………..
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “………………….” ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว
และสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10

ความรู้
นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วย………………………มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- การถ่ายทอด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ (นำเสนอผลงาน สารคดี ละคร )
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : วิกฤตการณ์พลังงานโลก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2558 Quarter 1
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อหน่วย
- เลือกหัวข้อ
- ตั้งชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนเรียน
มาตรฐาน 2.1
สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมและพลังงานในท้องถิ่น     (ว 2.1 .6/3)
มาตรฐาน 2.2
วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน                
(ว 2.2 .6/2)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ                 (ว
8.1 .5/1)
- วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์
มาตรฐาน 1.1
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
(ส 1.1.5/7)
มาตรฐาน 3.1
ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  (ส 3.1 .5/2)
มาตรฐาน 2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี (ส 2.1 .5/1)
- แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)มาตรฐาน ส 4.1
- สืบค้นความเป็นมาของพลังงานในท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1.5/1)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น (ส 4.1.5/3)
มาตรฐาน ส 4.2
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ (ด้านพลังงาน) ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
(ส 4.2 .5/2)

มาตรฐาน 2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 .5/3)
- อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(พ 2.1 .6/1)
มาตรฐาน 3.2
ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลฝนการเล่มเกมและเข้าร่วมกิจกรรม
(พ 3.2 .5/4)


มาตรฐาน 1.1
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)มาตรฐาน 1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน (ง 1.1 .5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง
1.1 .5/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว และในกลุ่ม       (ง
1.1 .5/3)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า    (ง 1.1 .5/4)
มาตรฐาน 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ
(ง 2.1 .5/4)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือ
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

สิ่งที่พบจากการสำรวจ ตรวจสอบ และศึกษา
(ว 8.1 .5/2)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว 8.1 .5/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่อยากเรียนรู้และสิ่งที่รู้แล้ว
(ว 8.1 .5/6)


ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง 3.1 .5/1)
- บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา
(ง 3.1 .6/1)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
แหล่งกำเนิดและประเภทของพลังงาน
- แหล่งกำเนิดของพลังงาน
- ประเภทของพลังงาน
- พลังงานทางเลือก
- นำเสนอข้อมูล
มาตรฐาน 2.1
สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมและพลังงานในท้องถิ่น     (ว 2.1 .6/3)
มาตรฐาน 2.2
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และด้านพลังงาน
 (ว 2.2 .6/1)
- วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน                (ว
2.2 .6/2)
มาตรฐาน 6.1
อธิบาย จำแนกประเภทของหินและการเกิดพลังงาน โดยใช้ลักษณะของหินและ
มาตรฐาน 1.1
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม (ส 1.1.5/7)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายปัจจัยการผลิตและการบริการ (ด้านพลังงาน) (ส 3.1 .5/1)
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  (ส 3.1 .5/2)
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
(ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
(ส 3.1 .6/2)
มาตรฐาน 5.1
อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง ที่เอื้อต่อการเกิดพลังงาน
(ส 5.1 .5/3)
มาตรฐาน 2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี (ส 2.1 .5/1)
- แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน 2.2
วิเคราะห์ประโยชน์ (ด้านพลังงาน) ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
(ส 2.2.5/3)
มาตรฐาน ส 4.1
- สืบค้นความเป็นมาของพลังงานในท้องถิ่นและภูมิภาคโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1.5/1)
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์(มิติด้านพลังงาน) อย่างมีเหตุผล
(ส 4.1.5/2)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว(พลังงาน) ในท้องถิ่น (ส 4.1.5/3)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต
(ส 4.1.6/2)
มาตรฐาน ส 4.2
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ (ด้านพลังงาน) ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
(ส 4.2 .5/2)
มาตรฐาน 2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 .5/3)
- อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(พ 2.1 .6/1)
มาตรฐาน 3.2
ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลฝนการเล่มเกมและเข้าร่วมกิจกรรม
(พ 3.2 .5/4)
มาตรฐาน
4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (พ 4.1 .5/1)
- วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน 1.1
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูป และพื้นที่ว่าง (ศ 1.1 .6/5)

มาตรฐาน 1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน (ง 1.1 .5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง
1.1 .5/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว และในกลุ่ม       (ง
1.1 .5/3)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า       (ง 1.1 .5/4)
มาตรฐาน 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องกา (ง 2.1 .5/4)
- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูป
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

แหล่งกำเนิดพลังงานเป็นเกณฑ์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 6.1 .6/1)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ(ว 8.1 .5/1)
- วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่พบจากการสำรวจ ตรวจสอบ และศึกษา

(ว 8.1 .5/2)
- เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (ว 8.1 .5/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอผลและข้อสรุป(ว 8.1 .5/4)


มาตรฐาน 5.2
นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพ แวดล้อมในภูมิภาค
(ส 5.2 .5/3)

มาตรฐาน ส 4.3
 อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ(ด้านพลังงาน) และการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน (ส
4.3 .5/2)
สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน อย่างมีเหตุผล
(พ 4.1 .5/4)

แล้วกลับมาใช้ใหม่
(ง 2.1 .5/5)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง 3.1 .5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .5/2)
- บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา
(ง 3.1 .6/1)
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ง 3.1 .6/2)
- เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
(ง 3.1 .6/3)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว 8.1 .5/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(ว 8.1 .5/6)
- บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการอ้างอิง (ว 8.1 .5/7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 .5/8)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
เรียนรู้และผลิตพลังงานทดแทน
- พลังงานก๊าซชีวภาพ
- น้ำมันไบโอดีเซล
- เตาชีวมวล             
มาตรฐาน 2.1
สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมและพลังงานในท้องถิ่น     
(ว 2.1 .6/3)
มาตรฐาน 2.2
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และด้านพลังงาน (ว 2.2 .6/1)
- วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (ว
2.2 .6/2)
- อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์(ว 2.2 .6/3)
- อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
มาตรฐาน 1.1
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
(ส 1.1.5/7)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายปัจจัยการผลิตและการบริการ (ด้านพลังงาน) (ส 3.1 .5/1)
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  (ส 3.1 .5/2)
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
(ส 3.1 .6/2)
- บอกวิธีการและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(ส 3.1 .6/3)

มาตรฐาน 2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
(ส 2.1 .5/1)
- แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน 2.2
วิเคราะห์ประโยชน์ (ด้านพลังงาน) ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
(ส 2.2.5/3)
มาตรฐาน ส 4.1
- สืบค้นความเป็นมาของพลังงานในท้องถิ่นและภูมิภาคโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส 4.1.5/1)
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์(มิติด้านพลังงาน) อย่างมีเหตุผล
(ส 4.1.5/2)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว(พลังงาน) ในท้องถิ่น
(ส 4.1.5/3)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต
(ส 4.1.6/2)
มาตรฐาน ส 4.2
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ (ด้านพลังงาน) ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
(ส 4.2 .5/2)
มาตรฐาน 2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 .5/3)
- อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(พ 2.1 .6/1)
มาตรฐาน 3.2
ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลฝนการเล่มเกมและเข้าร่วมกิจกรรม
( 3.2 .5/4)
มาตรฐาน
4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (พ 4.1 .5/1)
- วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน 1.1
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน (ศ 1.1 .5/ 2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูป และพื้นที่ว่าง (ศ 1.1 .6/5)
มาตรฐาน 1.2
ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ
มาตรฐาน 1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน (ง 1.1 .5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง
1.1 .5/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกกลุ่ม (ง
1.1 .5/3)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า       (ง 1.1 .5/4)
มาตรฐาน 2.1
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
(ง 2.1 .5/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ
(ง 2.1 .5/4)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ว 2.2 .6/4)
- มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 2.2 .6/5)
มาตรฐาน 3.1
- ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้าและความหนาแน่น
(ว 3.1 .5/1)
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน
(ว 3.1 .5/2)
มาตรฐาน 3.2
- ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ
(ว 3.2 .6/1)
- วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
มาตรฐาน 5.1
อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน ภูมิภาคของตนเอง ที่เอื้อต่อการเกิดพลังงาน
(ส 5.1 .5/3)
มาตรฐาน 5.2
- อธิบายอิทธิพลของ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค (ส 5.2 .5/2)
- นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค (ส 5.2 .5/3)สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน อย่างมีเหตุผล
(พ 4.1 .5/3)
- แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ (พ 4.1 .6/1)
มาตรฐาน 5.1
วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ (พ 5.1 .5/4)
(ศ 1.1 .5/3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วกลับมาใช้ใหม่
(ง 2.1 .5/5)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง 3.1 .5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .5/2)
- บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา
(ง 3.1 .6/1)
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ง 3.1 .6/2)
- เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
(ง 3.1 .6/3)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

 (ว 3.2 .6/2)
- อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว 3.2 .6/3)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ(ว 8.1 .5/1)
- วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่พบจากการสำรวจ ตรวจสอบ และศึกษา

(ว 8.1 .5/2)
- เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (ว 8.1 .5/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอผล
และข้อสรุป(ว 8.1 .5/4)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว 8.1 .5/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 (ว 8.1 .5/6)
- บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการอ้างอิง (ว 8.1 .5/7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 .5/8)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
-การประหยัดพลังงานและการ อนุรักษ์ธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม
- ประโยชน์และโทษของพลังงาน
- พลังงานในอนาคต             
มาตรฐาน 1.1
อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดพลังงาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 .5/5)
มาตรฐาน 2.1
สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมและพลังงานในท้องถิ่น     
(ว 2.1 .6/3)
มาตรฐาน 2.2
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และด้านพลังงาน (ว 2.2 .6/1)
- วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (ว
2.2 .6/2)
มาตรฐาน 1.1
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
(ส 1.1.5/7)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายปัจจัยการผลิตและการบริการ (ด้านพลังงาน) (ส 3.1 .5/1)
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  (ส 3.1 .5/2)
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
(ส 3.1 .6/2)
- บอกวิธีการและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(ส 3.1 .6/3)
มาตรฐาน 2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี(ส 2.1 .5/1)
- มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน(ส 2.1 .5/4)
- แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
 (ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน 2.2
วิเคราะห์ประโยชน์ (ด้านพลังงาน) ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
(ส 2.2.5/3)
มาตรฐาน ส 4.1
- สืบค้นความเป็นมาของพลังงานในท้องถิ่นและภูมิภาคโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส 4.1.5/1)
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์(มิติด้านพลังงาน) อย่างมีเหตุผล
(ส 4.1.5/2)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว(พลังงาน) ในท้องถิ่น
(ส 4.1.5/3)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต
(ส 4.1.6/2)
มาตรฐาน ส 4.2
 - อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ (ด้านพลังงาน) ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
(ส 4.2 .5/2)
มาตรฐาน 2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 .5/3)
- อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(พ 2.1 .6/1)
มาตรฐาน 3.2
ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลฝนการเล่มเกมและเข้าร่วมกิจกรรม
( 3.2 .5/4)
มาตรฐาน
4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (พ 4.1 .5/1)
- วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้อ
มาตรฐาน 1.1
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน (ศ 1.1 .5/ 2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
(ศ 1.1 .6/2)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูป และพื้นที่ว่าง (ศ 1.1 .6/5)
มาตรฐาน 1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน (ง 1.1 .5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง
1.1 .5/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกกลุ่ม (ง
1.1 .5/3)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า       (ง 1.1 .5/4)
มาตรฐาน 2.1
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
(ง 2.1 .5/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์(ว 2.2 .6/3)
- อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ว 2.2 .6/4)
- มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 2.2 .6/5)
มาตรฐาน 3.1
- ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้าและความหนาแน่น
(ว 3.1 .5/1)
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน
(ว 3.1 .5/2)
มาตรฐาน 3.2
- ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและ
มาตรฐาน 5.1
- ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ ที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ
(ส 5.1 .5/2)
- อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน ภูมิภาคของตนเอง ที่เอื้อต่อการเกิดพลังงาน (ส 5.1 .5/3)
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏ -  การณ์ทางธรรมชาติของประเทศ (ส 5.1 .6/2)
มาตรฐาน 5.2
- อธิบายอิทธิพลของ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค (ส 5.2 .5/2)
- นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอ

- อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน (ด้านพลังงาน)
(ส 4.2 .6/1)
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน อย่างมีเหตุผล
(พ 4.1 .5/3)
- แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ (พ 4.1 .6/1)
- แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
(พ 4.1 .6/3)
มาตรฐาน 5.1
- วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ (พ 5.1 .5/4)
- ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ (พ 5.1 .6/2)
- สร้างงานทัศนศิลป์ เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  (ศ 1.1 .6/7)
มาตรฐาน 1.2
ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ
(ศ 1.1 .5/3)
มาตรฐาน 3.1
- แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน
(ศ 3.1 .5/ 2)
- มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ (ศ 3.1 .5/ 4)
- บอกประโยชน์ที่ได้รับจกการชมการแสดง
(ศ 3.1 .5/ 6)
- ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ
(ศ 3.1 .6/ 2)
- แสดงความคิดเห็นในการ
(ง 2.1 .5/4)
- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วกลับมาใช้ใหม่
(ง 2.1 .5/5)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง 3.1 .5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .5/2)
- บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา
(ง 3.1 .6/1)
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ง 3.1 .6/2)
- เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
(ง 3.1 .6/3)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

 เปลี่ยนสถานะ
(ว 3.2 .6/1)
- วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
(ว 3.2 .6/2)
- อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว 3.2 .6/3)
มาตรฐาน 5.1
ทดลองและอธิบายต่อหลอดไฟทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 .6/4)
มาตรฐาน 5.1
สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 6.1 .6/3)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตาม
แนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค (ส 5.2 .5/3)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
(ส 5.2 .6/1)
- อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
(ส 5.2 .6/2)
- จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน
(ส 5.2 .6/3)ชมการแสดง(ศ 3.1 .6/ 5)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

ความสนใจ(ว 8.1 .5/1)
- วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่พบจากการสำรวจ ตรวจสอบ และศึกษา

(ว 8.1 .5/2)
- เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (ว 8.1 .5/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอผล
และข้อสรุป(ว 8.1 .5/4)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว 8.1 .5/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 (ว 8.1 .5/6)
- บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบ


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

ตามความเป็นจริงมีการอ้างอิง (ว 8.1 .5/7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 .5/8)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
มาตรฐาน 2.1
สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมและพลังงานในท้องถิ่น
(ว 2.1 .6/3)
มาตรฐาน 2.2
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และด้านพลังงาน (ว 2.2 .6/1)
- วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (ว
2.2 .6/2)
- อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์(ว 2.2 .6/3)
- อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน 1.1
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
(ส 1.1.5/7)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายปัจจัยการผลิตและการบริการ (ด้านพลังงาน) (ส 3.1 .5/1)
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  (ส 3.1 .5/2)
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
(ส 3.1 .6/2)
- บอกวิธีการและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(ส 3.1 .6/3)
มาตรฐาน 2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี (ส 2.1 .5/1)
- มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน(ส 2.1 .5/4)
- แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
 (ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน 2.2
วิเคราะห์ประโยชน์ (ด้านพลังงาน) ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
(ส 2.2.5/3)
มาตรฐาน ส 4.1
- สืบค้นความเป็นมาของพลังงานในท้องถิ่นและภูมิภาคโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส 4.1.5/1)
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์(มิติด้านพลังงาน) อย่างมีเหตุผล
(ส 4.1.5/2)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว(พลังงาน) ในท้องถิ่น
(ส 4.1.5/3)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต
(ส 4.1.6/2)
มาตรฐาน ส 4.2
 - อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ (ด้านพลังงาน) ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
(ส 4.2 .5/2)
มาตรฐาน 2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 .5/3)
- อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(พ 2.1 .6/1)
มาตรฐาน 3.2
ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลฝนการเล่มเกมและเข้าร่วมกิจกรรม
( 3.2 .5/4)
มาตรฐาน
4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (พ 4.1 .5/1)
- แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ (พ 4.1 .6/1)
มาตรฐาน 1.1
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
(ศ 1.1 .5/ 2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
(ศ 1.1 .6/2)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูป และพื้นที่ว่าง
มาตรฐาน 1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน (ง 1.1 .5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง
1.1 .5/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกกลุ่ม (ง
1.1 .5/3)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า       (ง 1.1 .5/4)
มาตรฐาน 2.1
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
(ง 2.1 .5/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ
(ง 2.1 .5/4)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

(ว 2.2 .6/4)
- มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 2.2 .6/5)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ(ว 8.1 .5/1)
- วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่พบจากการสำรวจ ตรวจสอบ และศึกษา

(ว 8.1 .5/2)
- เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (ว 8.1 .5/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอผล
และข้อสรุป(ว 8.1 .5/4)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบ
มาตรฐาน 5.1
- อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน ภูมิภาคของตนเอง ที่เอื้อต่อการเกิดพลังงาน (ส 5.1 .5/3)
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏ -  การณ์ทางธรรมชาติของประเทศ (ส 5.1 .6/2)
มาตรฐาน 5.2
- อธิบายอิทธิพลของ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค (ส 5.2 .5/2)
- นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค (ส 5.2 .5/3)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง

- อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน (ด้านพลังงาน)
(ส 4.2 .6/1)
- แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
(พ 4.1 .6/3)
มาตรฐาน 5.1
- วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ (พ 5.1 .5/4)
- ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ (พ 5.1 .6/2)
(ศ 1.1 .6/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์ เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(ศ 1.1 .6/7)
มาตรฐาน 3.1
- แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน
(ศ 3.1 .5/ 2)
- มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ
(ศ 3.1 .5/ 4)
- บอกประโยชน์ที่ได้รับจกการชมการแสดง
(ศ 3.1 .5/ 6)
- ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ
(ศ 3.1 .6/ 2)
- แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
(ศ 3.1 .6/ 5)

- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วกลับมาใช้ใหม่
(ง 2.1 .5/5)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง 3.1 .5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .5/2)
- บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา
(ง 3.1 .6/1)
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ง 3.1 .6/2)
- เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
(ง 3.1 .6/3)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง